Capitolo 2

2. Il creolo della Martinica sul cellulare

Edizione Italiana

 

Kréyol Matinik anlè powtab-la
. An jennfi Matinik (B) ka mandé kò’y poutji an jenn touris alman (A) ka palé kréyol. Una ragazza di Martinica (B) si chiede perché un turista tedesco (A) parla creolo.
A Mwen aprann kréyol adan an liv. Ho imparato il creolo con un libro.
B Adan an liv ? Kisa ou ka rakonté mwen la a ? Pèsonn pé pa aprann kréyol adan an liv, boug-mwen ! Con un libro? Ma che cosa mi racconti? Nessuno può imparare il creolo con un libro, oh!
A Pa ni an liv selman, ni an aplikasion tou. Kidonk man aprann kréyol épi an portab épi an tablet. Non c’è soltanto un libro, c’è anche un’app. Insomma: ho imparato il creolo con un cellulare e con un tablet.
B Ou ka fè lafet ? Stai scherzando?
A Pies pa ! Ou pé éséyé. Ou ka alé anlè Play Store épi ou ka chèché GigaMartinique. Adan an bat-zié, ou ka télécharjé tout bagay-la. Assolutamente no!  Puoi provare. Vai su Play Store e cerchi GigaMartinique. In un batter d’occhio scarichi tutto.
B Asé di ! Ou ka fè jé épi mwen ! Basta! Mi stai prendendo in giro!
A Mé non ! Gadé sa ! Per niente. Guarda questo…
. I ka montré aplikasion GigaMartinique. Fa vedere l’app di GigaMartinique.
B Manman, manman, manman ! Sa pa posib ! Bon kréyol ki la ! Ti kréyol-nou an ! Wow, incredibile! È creolo vero! Il nostro creolo (della Martinica).

.