Ponch-lan (5)

Ti-Ponch (5)

<<< Ponch-lan

A Es sé toujou épi wonm blan yo ka ponch-lan ? Est-ce toujours avec du rhum blanc qu’on fait le punch ?
B Wi asiré-pa-pétet ! Ou ka fè ponch épi wonm blan 50° oben 55° ; 62° disparet, man pa ka wè’y ankò. Wonm blan 70° a, fok brè’y kon an vodka, sek, san ayen adan, épi an ti vè espésial. Ou ka konsèvé boutey-la adan konjélatè. Oui naturellement ! On fait le punch avec du rhum blanc à 50° ou à 55° ; celui de 62° a disparu, je ne le vois plus. En revanche, le rhum blanc de 70°, il faut le boire comme une Vodka, sec, sans rien dedans, dans un petit verre spécial. La bouteille est conservée au congélateur.
A Ou pa palé mwen di wonm-vié a. Vous ne m’avez pas parlé du rhum vieux.
B Wonm-vié a, sé sa ki bon, li ou ka pran’y sek tou, san ayen adan, ni sik, ni sitwon, pa menm glason, ekzaktiman kon an cognac. Sé an bon dijestif, alò ki ponch-lan sé an bon apéritif. Lé gwo-tjap ka alé chèché wonm-vié yo yo menm lizin Crassous de Médeuil jik Makouba. C’est très bon, le rhum vieux, lui aussi on le prend sec sans rien dedans, ni sucre, ni citron, ni même de glaçon, exactement comme un Cognac. C’est un très bon digestif, alors que le punch est un apéritif. Les gens importants vont chercher eux même leur rhum vieux préféré à l’usine Crassous de Médeuil jusqu’à Macouba.
A Ki konsey ou ka ba mwen, mwen ki pa ni labitid, pou pran ponch-mwen an ? Quel conseil me donnez-vous, à moi qui n’ai pas l’habitude, pour prendre mon punch ?

.