Capitolo 6

6. Vivere in communità

Edizione Italiana

 

Kolokasion
. Anlè bato-a ki ka alé Lans-a-Làn, Dario ka vansé bò Marijozé. Sul traghetto che va alla Baia dell’Asino, Dario (D) si avvicina a Marijozé (MJ).
D Alò Doudou, kisa ou ka fè an lavi-a ? Allora, Doudou, cosa fai nella vita?
MJ Pa kriyé mwen Doudou, souplé. Non-mwen sé Marijozé. Per favore, non chiamarmi Doudou. Mi chiamo Marijozé.
D O ! eskizé mwen, pou tout bon ! Oh, scusami, ma certo!
MJ Mwen ka étidié anglé. É wou, kisa ou ka fè ? Studio l’inglese. E tu, che cosa fai?
D Man ké fini fè létid an fen lanné-a. Mwen ké fè marketing apré sa. Finirò i miei studi alla fine dell’anno. Dopo farò marketing.
MJ E Matinik, ki koté ou ka rété ? E in Martinica, dove abiti?
D Mwen ka rété Fodfwans, lari des Arawaks, bò Fò Sen-Lwi. Abito a Fort-de-France in via Arawaks, vicino alla fortezza di Saint-Louis.
MJ An-han, bò restoran-an ? Ah sì, vicino al ristorante?
D Sé sa mem. Nou ka rété adan batiman-an ki jiskont anfas, bò leskalié-a. Esatto. Abitiamo nell’edificio proprio di fronte, vicino alle scale.
MJ Mi bel batiman ! Ou ka viv la tou sel ? Che bel palazzo! Vivi sola solo?
D An-an, man ka rété la épi Féliks, Charlot, Karmèn épi Sébastiàn. No, vivo lì con Félix, Charlotte, Carmen e Sebastian.
MJ A ! Zot ka viv a senk ! Fè kous, fè lavésel, lavé rad, nétwayé kay-la… Ah! Vivete in cinque. Fare la spesa, lavare i piatti, lavare i vestiti, pulire la casa…
D Sé sa mem. Ou pé trouvé sa red, mé man ka espéré nou ké sa antann kò-nou. Sa té ké kouyon pété kankan pou sa selman. Esattamente. Sembra difficile, ma spero che sapremo metterci d’accordo. Sarebbe un peccato bisticciare per così poco.
MJ Fok chak moun mété kò’y dwet. Pa fann… sa pou maché  ! Ognuno deve fare il suo. Non preoccuparti, funzionerà!
. Téléfòn-lan ka sonnen. Il telefono squilla.
MJ Eskizé mwen an ti moman… fok mwen réponn. Oh, scusami un momento … devo rispondere.

.