Capitolo 10

10. Al Bar

Edizione Italiana

 

Adan an bar
. Marijozé ka risivwè an kout téléfòn. Nou ka konprann i ka pran an randévou épi an moun adan bar plaj-la. Marie-José riceve una chiamata. Capiamo prende un appuntamento con qualcuno al bar della spiaggia.
MJ Kanmarad-mwen ka rivé. Nou ka alé an bar-la ? Mwen té ké enmen manjé an ti bagay. I miei amici stanno arrivando. Andiamo al bar? Vorrei mangiare qualcosa.
Ch Mwen tou, mwen ka mò fen. Kisa nou pé pran la ? Anch’io sto morendo di fame. Cosa c’è (lett.: che cosa possiamo prendere)?
MJ Ni sandwich, akra, balawou fri, poul boukané… Ci sono panini, accras, balaou fritti, pollo boucané…
F Mwen lé dlo ! Anlo dlo ! Man ka mò swef. Voglio acqua! Moltissima acqua! Sto morendo di sete.
MJ Bonjou ! Es ou ni an tab pou 10 moun, souplé ? Nou a 6, mé sé lézot-la ké rivé adan an kar-d-é. Buongiorno! Hai un tavolo per 10 persone, per favore? Siamo in 6, ma gli altri arriveranno tra un quarto d’ora.
Garç Pa ni problem ! Mété kò-zot anlè tab laba-a, agoch. Mwen ka pòté kat-la ba zot. Come no! Mettetevi al tavolo in fondo a sinistra. Vi porto il menu.
MJ Mèsi. Es nou pé ni dé gran boutey dlo, souplé. An Chanflò épi an Didié. Grazie. Possiamo avere due grandi bottiglie d’acqua, per favore? Una naturale e una frizzante.
Garç Ah, dézolé, sé ti boutey an dimi lit selman nou ni. Ah, mi dispiace, abbiamo solo piccole bottiglie da mezzo litro.
MJ Alò, ba mwen dé adan chak. Allora dammi due di ciascuna.
Garç Zot ka pran an lot bagay ? Prendete qualcos’altro?
A Sa zot di, lé zanmi ? Poutji nou pa té ké pran an ti chanpagn pou fété rankont-nou ? (…) Alò di vè souplé. Cosa dite, amici? Perché non prenderemmo una bottiglia di champagne per festeggiare il nostro incontro? (…) Allora 10 bicchieri, per favore.
C E sa ki sé kanmarad-la ki ka vini jwenn nou ? Ki non-yo ? E chi sono gli amici che vengono a unirsi a noi? Come si chiamano?
MJ Ni Brijit, Kécha, Loran épi Joj-Michel. Yo senpatik épi dous mem. Zot ké enmen yo. Nou ké fè an ti group an zafè’y. Ci sono Brigitte, Kecha, Laurent e Georges-Michel. Sono simpatici e anche socievoli. Vi piaceranno. Faremo una super-cricca…
. Tout moun ka pété ri. Tutti scoppiano a ridere.

.