Chapter 4

4. Europe

Island Edition

 

Europe
. Sébastiàn ka prézanté Marijozé zanmi’y ki sòti Paris, Milan, Séville épi Amsterdam. Sebastian (S) introducing Marie-José to his friends from Paris, Milan, Seville and Amsterdam.
S Marijozé, mi Dario ki sòti Milan, Charlot ki sòti Amsterdam, Karmèn ki sòti Séville épi Féliks ki sòti Paris. Yo rivé yè. Manmay, mi Marijozé ! Marie-José, this is Dario from Milan, Charlotte from Amsterdam, Carmen from Seville and Félix from Paris. They arrived yesterday. Guys, this is Marie-José.
. O lwen ou ka tann moun ka prézanté kò-yo : Bien bonjou, man sé Karmèn. – Anchanté ! E wou ? Charlot ? Anchanté. – Sé ki moun ? – Man fini jwenn li. Manzel an zafè’y. – Es i ka vini Lans-a-Làn épi nou? – An-han. From a distance you hear people introducing themselves: Hi, I’m Carmen – A pleasure! And you? – Charlotte? A pleasure. – Who is that? – I just met her. She’s fabulous. – Does she come with us to the Donkey Bay? – Yup.
MJ Almagn, Frans, Oland, Espagn, Itali, Sardegn. Nou sé l’Ewop ! (…) Atann… pa ni Anglé ? Germany, France, Holland, Spain, Italy, Sardinia. We are Europe! (…) Wait… no English?
D Pa ni Anglé ! Epi i bon konsa, sa zot di ? Yo ankò pli folmanté ki sé Méritjen-an ! Yo lé kité l’Ewop ? Kité yo alé ! No English! And it’s ok like this, isn’t it (Lit.: what do you say)? They are even crazier than the Americans. They want to leave Europe? Let them go.
MJ Ou fout ni rézon, boug-mwen ! Nou pa bizwen yo. Nou ka rété ant nou. Zot isi-a pou an program Erasmus ? You’re damn right, my friend! We don’t need them. We stay between us. Are you here for an Erasmus program?

.